De visie voor natuur en landschap voor 2015 richt zich op drie aspecten: behoud, herstel en ontwikkeling van landschapsstructuren (kenmerken van de verschillende landschapstypen).

Behoud en herstel gelden voor de gebieden die goede landschappelijke kwaliteiten hebben of voor gebieden waar de ruimtelijke kwaliteit versterkt kan worden. Ontwikkeling speelt vooral bij de gebieden die een ruimtelijke en ecologische kwaliteitsimpuls nodig hebben (dorpsranden en ecologische verbindingszones). Ook spelen het veiligstellen en ontwikkelen van de waardevolle karakteristieke natuurwaarden een rol.

Naast versterking van landschapsstructuren wordt gekozen voor het gericht inzetten van middelen voor behoud en uitbreiding van enkele zeldzame en/of karakteristieke diersoorten, die thuishoren in het (kleinschalig) agrarisch cultuurlandschap.

De verwevenheid van het gebied, zoals bijvoorbeeld de combinatie van landbouw, natuur, water en recreatie in kleinschalig landschap moet vergroot worden. De inkomsten van het buitengebied uit natuur, recreatie en water moeten in 2015 zijn gestegen.Voor water is het uiteindelijke doel een duurzaam watersysteem. Volledige realisatie hiervan is alleen mogelijk als bij de inrichting van het gebied (lokalisering van functies en bestemmingen) rekening wordt gehouden met de waterhuishoudkundige mogelijkheden en consequenties.

In Winterswijk vormt verdroging van natuur een belangrijk probleem. Dit komt doordat het afvoersysteem overgedimensioneerd en te kunstmatig is en te weinig sponswerking heeft. Dit kan worden aangepakt door het realiseren van een natuurlijker watersysteem waarbinnen meer ruimte is voor water en waarmee verdroging van natuur (en landbouw) wordt bestreden, wateroverlast vooral in stroomafwaarts liggende gebieden wordt voorkómen en ecologische verbindingszones worden ingericht. Dit in combinatie met het verbreden en verondiepen van waterlopen (inclusief de aanleg van natuurvriendelijke oevers), hermeandering van beken en vermindering van het aantal sloten.