Begin 2005 heeft de Stichting WCL Winterswijk haar statuten aangepast. Reden daarvoor was het aflopen (eind 2003) van de financieringsstructuur op basis waarvan de Stichting haar taakstelling uitvoerde. Deze beëindiging heeft niet geleid tot het opheffen van de stichting. De oorspronkelijke deelnemers uit Winterswijk, inclusief de gemeente, willen het gedachtegoed van WCL behouden. Daarnaast heeft de gemeente ervoor gekozen met de buurtschappen een dienstverleningsplatform in te richten en daarbij organisatorisch aan te sluiten bij de WCL-structuur.

Dit betekende:

 • aanpassing van het werkgebied (alleen grondgebied gemeente Winterswijk en niet meer delen van aanliggende gemeenten;
 • aanpassing van de deelnemende partijen;
 • aanpassing van de doelstelling;
 • aanpassing van de relatie met de gemeente Winterswijk.

Deze aanpassingen zijn verwerkt in aangepaste statuten.

De heringerichte stichting wenst haar werkzaamheden uit te voeren vanuit een achterliggende visie. Daarbij gaat het feitelijk om een nadere uitwerking van haar (nieuwe) statutaire doelstelling.

De nieuwe doelstelling is in artikel 2 lid 1 als volgt geformuleerd:
‘De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan te formuleren en uit te voeren beleid voor behoud, herstel en ontwikkeling van het buitengebied van Winterswijk. Daarbij wordt uitgegaan van een integrale benadering van vijf thema’s: leefbaarheid, land- en tuinbouw, natuur- en landschapsbeheer, cultuurhistorie, recreatie en toerisme.’

Artikel 2 lid 2 geeft aan op welke wijze de stichting haar doelstelling wil bereiken:
‘De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door in samenwerking met de gemeente Winterswijk:

 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van, en het fungeren als klankbord voor, het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk;
 • jaarlijks aan het college van B&W een jaarplan ter goedkeuring voor te leggen;
 • aan het college van B&W voorstellen te doen over te initiëren projecten;
 • in opdracht van het college van B&W projecten uit te werken projectvoorstellen in te dienen bij subsidieverlenende instanties;
 • het geven van voorlichting;
 • het verwerven van financiële middelen ten behoeve van de realisering van de gestelde doeleinden;
 • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.’

Ook de ‘oude’ stichting werkte vanuit een visie: het Concept-Gebiedsplan WCL Winterswijk / Winterswijk - Oost. Dit is een uitgebreid document, waarin naast een visie ook een uitvoeringsplan is opgenomen.

Vanuit haar nieuwe setting heeft WCL het visie-deel met bijbehorende einddoelen voor 2015 van het Concept-Gebiedsplan getoetst aan haar nieuwe doelstelling. Vastgesteld is dat deze uitgangspunten voor het overgrote deel hun relevantie hebben behouden. Wel is een aantal aanvullingen nodig geacht, met name op het terrein van de thema’s leefbaarheid, recreatie en cultuurhistorie.

In voorliggend document is de nieuwe Visie Stichting WCL Winterswijk 2005 - 2015 neergelegd. Daarbij is vanwege de overzichtelijkheid gekozen voor een beknopt document. Per thema worden in algemene termen de uitgangspunten geformuleerd en de einddoelen voor 2015 aangegeven. Nadere uitwerking zal jaarlijks gebeuren met het vaststellen van de WCL-jaarplannen.